Tarieven en overige informatie

Betaling

De factuur krijg je na elke sessie toegezonden per mail. Betaling van de factuur bij voorkeur door overschrijving per bank, binnen 14 dagen na dagtekening.

Intake

De coaching of training wordt vooraf gegaan door een vrijblijvend telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek (max. 30 min.). Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek. Het tarief van een intakegesprek bedraagt € 80,00 voor kinderen en jongeren en € 90,00 voor volwassenen.

Coaching voor volwassenen

Een consult duurt maximaal een uur.
Het tarief per consult bedraagt € 90,00

Coaching voor jongeren 12-18 jaar

Een consult duurt maximaal een uur.
Het tarief per consult bedraagt € 80,00

Kindercoaching

Een consult duurt maximaal een uur.
Het tarief per consult bedraagt € 80,00.
Ook het tarief voor een oudergesprek bedraagt € 80,00.


Remedial teaching en onderwijsondersteunings arrangementen

Het uurtarief is € 52,00 en wordt berekend voor de volgende werkzaamheden:

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek (30 min.): kosteloos.
 • Intakegesprek
 • Uitwerken gegevens/eventueel onderzoek/opstellen behandelplan/contacten met school
 • Individuele begeleiding: een sessie van 60 min. bestaat uit 45 min. intensief kindcontact en 15 min. voorbereiding, evaluatie, administratie enz.
 • Verslaglegging (eindverslag)
 • Evaluatiegesprek
 • Extra oudergesprek
 • Uitvoering ondersteuningsarrangement/ remedial teaching op school

Coaching, training of remedial teaching buiten de praktijk

Indien de coaching, training of begeleiding bij jouw thuis, op je werk of op de school van je kind plaats vindt, worden reiskosten in rekening gebracht.

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Je kunt een afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen, anders wordt de coaching/begeleiding berekend zoals is overeengekomen.


Privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Karin de Ruiter, als je behandelende coach/therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat persoonlijke aantekeningen, de aard van je hulpvraag en de begeleiding. Je privacy wordt zo goed mogelijk gewaarborgd. Dat betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens in je dossier.
 • Onbevoegden geen toegang hebben tot je dossier.

Karin de Ruiter heeft als behandelende coach/therapeut als enige toegang tot de gegevens in je dossier en zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van Karin de Ruiter.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, om een factuur op te stellen.

 • Als het wenselijk is dat er op een andere manier gebruik wordt gemaakt van je gegevens, dan wordt je eerst geïnformeerd en expliciet om toestemming gevraagd. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Professionals in o.a. de hulpverlening zijn door de overheid verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in de huiselijke kring en kindermishandeling.
  Voor meer informatie: Procedure huiselijk geweld.


  Beroepsvereniging:

  De LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) is opgericht voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen RT-ers, die werkzaam zijn vanuit een eigen praktijk, zich aansluiten. De LBRT heeft kwaliteitsbewaking en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van haar leden. Wil je meer informatie, kijk dan op www.lbrt.nl

  Klachtenregeling

  Als lid van de LBRT beschikt EchtZijn (remedial teaching) over een aansluiting bij een klachtencommissie waardoor tegemoet gekomen wordt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

  Samenwerking

  EchtZijn werkt samen met Coaching-Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op www.coaching-zoetermeer.nl.