Remedial teaching en onderwijsondersteuning

Remedial teaching 

  • Heeft je kind moeite met lezen en/of spelling?
  • Zijn er rekenproblemen?
  • Denk je dat je kind meer kan dan het laat zien op school?
  • Merk je dat het last heeft van faalangst?
  • Heeft je kind weinig plezier in school, weinig zelfvertrouwen?

RT-praktijk EchtZijn biedt wellicht de hulp, die je zoekt: 

  • Individuele aandacht voor een specifiek (leer)probleem
  • Maatwerk uitgaande van het kind en zijn mogelijkheden
  • Aandacht voor vertrouwen, veiligheid en geloof in eigen kunnen
  • Begeleiding in nauwe samenspraak met ouders en school

EchtZijn laat je kind weer ervaren , dat LEREN LEUK IS! 

Als ouder gun je je kind een onbezorgde schooltijd. Toch kan het voorkomen dat je kind niet met plezier naar school gaat en/of problemen met leren ondervindt. 

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld leerproblemen, op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen, spelling, taal of woordenschat. 

Maar ook emotionele problemen als faalangst, concentratieproblemen of gebrek aan motivatie. 

Als je merkt dat de leerresultaten van je kind achterblijven of als je via school signalen krijgt, dat er problemen zijn, dan kun je professionele hulp inschakelen van een remedial teacher.

Je kunt je kind zelf aanmelden, maar dit kan ook via school, als er een onderwijsondersteuningsarrangement is toegekend.


Wat doet een remedial teacher? 

Een remedial teacher verleent didactische en pedagogische hulp aan kinderen die door een leer-, emotioneel- of gedragsprobleem, ziekte of stoornis, lager dan gemiddeld presteren op school.


EchtZijn geeft remedial teaching op het gebied van: 

Lezen: aanvankelijk lezen, voortgezet lezen en begrijpend lezen
Rekenen: rekenproblemen of dyscalculie
Spelling: spellingsproblemen of dyslexie
Taal: woordenschat
Schrijven
En overige problemen zoals faalangst, concentratie, motivatie, aangaan sociale contacten. Kijk ook op kindercoaching.

 Wil je meer weten over wat ik kan betekenen in jouw persoonlijke situatie neem dan contact met mij op.

Onderwijsondersteuningsarrangementen 

De school kan onder bepaalde voorwaarden een onderwijsondersteuningsarrangement aanvragen, voor kinderen met specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen, ziekte of een stoornis. 

Voor de uitvoering van het arrangement kan de school EchtZijn inhuren. In dat geval is de basisschool de opdrachtgever. Met school worden dan ook afspraken gemaakt hoe de begeleiding wordt ingezet. Deze begeleiding op school kan niet zelf door ouders aangevraagd worden, maar alleen door de intern begeleider of de directie van de basisschool. Het behandelplan zal in overleg met de intern begeleider en leerkracht opgesteld en uitgevoerd worden. De begeleiding vindt onder schooltijd en op school plaats. Na 12 weken zal er een evaluatiegesprek met (ouders en) school plaatsvinden.

Werkwijze: 

Kennismakingsgesprek (optioneel): Ouders en kind hebben de mogelijkheid om mij persoonlijk te ontmoeten en de hulpvraag globaal te bespreken. Als er wordt gekozen voor een behandeltraject, dan zal een vervolgafspraak gemaakt worden voor het intakegesprek.

Intakegesprek:

Na een telefonische of persoonlijke aanmelding wordt een afspraak met de ouders/ verzorgers gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld, om de hulpvraag van het kind in kaart te brengen. Het is prettig als relevante informatie zoals rapporten, uitslagen van Citotoetsen en onderzoeksverslagen worden meegenomen. Tijdens dit intakegesprek zal alle ter zake doende informatie worden besproken en zal er een overeenkomst worden ingevuld. Met toestemming van ouders wordt ook contact opgenomen met school. 

Diagnostisch onderzoek:

Om de hulp goed te laten aansluiten bij het kind, zal er een inventarisatie gemaakt worden van de informatie die beschikbaar is en zal er zo nodig aanvullend diagnostisch onderzoek gedaan worden en/of een diagnostisch gesprek met het kind plaatsvinden. 

Behandelplan:

Naar aanleiding van de bevindingen en onderzoeken wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin staat aan welke doelen er gedurende 12 weken zal worden gewerkt.

Begeleiding: 

Er wordt, afhankelijk van gemaakte afspraken een of twee uur per week met het kind gewerkt. Dit kan in overleg op school of op de praktijk plaats vinden. Naast de remedial teaching is het ook nodig dat er thuis geoefend wordt. Er zal huiswerk meegegeven worden, in overleg. 

Evaluatie: 

Na 12 weken worden de resultaten geƫvalueerd en zal er een evaluatiegesprek met ouders en (indien gewenst) met school plaatsvinden. Afhankelijk van de evaluatie wordt besloten of de begeleiding zal worden beƫindigd of voortgezet.

Extra oudergesprek: 

Op verzoek van ouders is het mogelijk tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school.